Aktualność

  • /A

10.03.2015

Informacja SYNTHOS XPS

Synthos S.A. jako producent płyt z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS przypomina,

że zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.1 sierpnia 2015 roku zabronione zostanie używanie do produkcji płyt XPS wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej środka opóźniającego palenie będącego chemicznie substancją o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD, HBCDD), nr CAS 25637-99-4.

Synthos S.A. jako producent płyt z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS przypomina, że zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z dniem określanym jako „sunset date” czyli 21 sierpnia 2015 roku zabronione zostanie używanie do produkcji płyt XPS wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej środka opóźniającego palenie będącego chemicznie substancją o nazwie heksabromocyklododekan (HBCD, HBCDD), nr CAS 25637-99-4.

Oznacza to, że po tej dacie produkcja XPS zawierającego heksabromocyklododekan w klasie reakcji na ogień E stanie się nielegalna. Jednocześnie przypominamy, że do wytwarzania produktu Synthos XPS Prime S, oferowanego przez Synthos od wrześnie 2013 roku, nie używa się heksabromocyklododekanu.

© 2017 Synthos. All rights reserved.