Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw

Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw posiada szereg zalet, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami i zwiększenie trwałości całości dachu.

Taka konstrukcja dachu może być pokryta żwirem lub warstwą zieleni, bądź wykorzystana jako parking lub taras. Płyty XPS PRIME są odpowiednim materiałem do tego rodzaju zastosowań ze względu na szczególne właściwości takie jak:

 • wytrzymałość na ściskanie
 • wysoka izolacyjność termiczna
 • niska nasiąkliwość
 • mrozoodporność

Dachy takie klasyfikowane są jako nierozprzestrzeniające ognia i posiadają klasyfikację NRO dla stropodachu o odwróconym układzie warstw z zastosowaniem płyt XPS PRIME.

Ponadto zastosowanie pokrycia dachu warstwą wegetatywną zieleni (ekstensywnej lub intensywnej), w dachach o odwróconym układzie warstw, pozwala nam zaliczyć 50% tak urządzonych powierzchni dachów i stropodachów do terenu biologicznie czynnego działki.

Ma to duże znaczenie szczególnie przy zagospodarowaniu i zabudowie działek śródmiejskich budynkami wielorodzinnymi. Rozwiązania termoizolacyjne, wykorzystujące odwrócony układ warstw, są szczególnie często stosowane do przykryć garażów podziemnych, znajdujących się poza obrysem budynków.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym filmem przedstawiającym termoizolację dachu za pomocą płyt XPS PRIME S

Zastosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME jako warstwy ochronnej nad warstwą hydroizolacji – oprócz standardowego zapewnienia odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła „U” przez przegrodę – daje wiele innych zalet, spośród których najważniejsze to:

 • zapobieganie nadmiernemu rozgrzaniu warstwy hydroizolacji, narażonej, w przypadku klasycznego układu warstw, na zwiększoną amplitudę temperatur (od -20°C w sezonie zimowym do nawet +70°C w sezonie letnim), powodujących pękanie hydroizolacji,
 • płyty Synthos XPS PRIME stanowią także ochronę hydroizolacji przed promieniami UV, co znacząco zwiększa jej trwałość,
 • eliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej,
 • umożliwianie montażu warstw przegrody praktycznie przy każdej pogodzie,
 • redukcja poziomu hałasu docierającego z zewnątrz do wnętrz budynku.
 • eliminowanie ryzyka powstawania uszkodzeń hydroizolacji od gradu, siły ssącej wiatru, prowadzenia prac konserwacyjnych na dachu – hydroizolacja nie jest narażona na mechaniczne czynniki zewnętrzne – jest chroniona poprzez ułożoną na niej termoizolację,
 • ochronę warstwy hydroizolacji przed szkodliwym działaniem mrozu – poprzez zastosowanie nad nią termoizolacji z płyt Synthos XPS PRIME temperatura na powierzchni hydroizolacji jest stała i zawsze dodatnia,
 • eliminowanie powstawania pęcherzy na hydroizolacji, która działa jak warstwa paroszczelna,
 • redukcja ilości wody odprowadzanej do kanalizacji,
 • zapewnienie właściwego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń,